Tüm Belgelerin UYAP'a Aktarılması Hakkında

Tüm Belgelerin UYAP'a Aktarılması Hakkında

Anasayfa / yargıtay kararları / Tüm Belgelerin UYAP'a Aktarılması Hakkında
Tüm Belgelerin UYAP'a Aktarılması Hakkında

Y.20.H.D.2015/16685 E. 2017/3567 K. Tarih 20/04/2017

ÖZET: Elektronik ortamda sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi, dosyada bulunan tüm belgelerin UYAP'a taranması ve UYAP ekranına aktarılması suretiyle mümkündür. Temyize konu dosyada bulunan belgelerin elektronik ortamda bulunmaması ve evrakın türüne uygun taranmaması halinde temyiz incelemesinin yapılması olanaklı olmadığından dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesi gerekir.

DAVA VE KARAR : Taşınmaz hukukuna ilişkin davada .... 2. Sulh Hukuk ve .... 4. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm evraklar incelendi, gereği düşünüldü:

Merci tayini incelemesi yapılabilmesi için;

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 30/12/2013 tarih ve 9919 sayılı yazıları ile; Yargıtay'a elektronik ortamda gönderilen dosyalardaki tüm belgelerin taranarak sisteme aktarılması, dosyanın elektronik ortamda Yargıtay'a gönderilmesinin sağlanması, fizikî dosyanın ise gönderilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

UYAP Bilişim Sisteminde, Yargıtay ve ilk derece mahkemeleri uygulamalarına, eş zamanlı olarak 13.12.2013 tarihinde yapılan güncelleme ile temyiz formunun hazırlanması ekranına "Tüm Evraklar Taranarak Eklenmiştir" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilecek dosyaların elektronik ortamda mı, fizikî ortamda mı gönderileceğinin kullanıcı tarafından belirlenmesi sağlanmıştır. Dosyadaki tüm evrakların taranmış olması durumunda, bu seçenek seçilerek işlem yapılması ve fizikî dosyanın Yargıtay'a gönderilmemesi; sair nedenlerle tüm belgeler UYAP sistemine aktarılamadığı takdirde ise, dosyanın Yargıtay'a elektronik ortamda gönderilmemesi yani temyiz formunun hazırlanması ekranına "Tüm Evraklar Taranarak Eklenmiştir" seçeneği seçilmeden dosyanın fizikî olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, UYAP Bilişim Sisteminde yapılan incelemede; dava dosyasındaki tüm evraklar taranarak UYAP sistemine aktarılmadığı halde, dava dosyası UYAP Bilişim Sisteminde Dairemize "elektronik gelen dosyalar" ekranından ve aynı zamanda fizikî olarak gönderildiği anlaşılmaktadır. Oysa, yukarıda da açıklandığı gibi tüm evrakların taranmış olması halinde fizikî dosyanın gönderilmemesi, taranmamış olması halinde ise, "Tüm Evraklar Taranarak Eklenmiştir" seçeneği seçilmeden daireye fizikî dosyanın gönderilmesi gerekmesine rağmen mahkemece belirtilen hususlara riayet edilmediği anlaşılmaktadır.

Elektronik ortamda elverişli bir temyiz incelemesi yapılabilmesi, dosyada bulunan tüm belgelerin mahkemece UYAP'a taranması ve UYAP ekranına aktarılması suretiyle mümkündür. Temyize konu dosyada bulunan evrakların elektronik ortamda bulunmaması ve evrakın türüne uygun taranmaması halinde temyiz incelemesinin yapılması olanaklı değildir.

 Bu bağlamda;

  1. a) Mahkemece elektronik ortama aktarılan dava dosyasının kontrolünün yapılarak ve UYAP evrak kayıt ekranları kullanılarak;

1) Dosya kapsamında davacı vekilinin 07.11.2013 tarihli temyiz başvuru dilekçesi UYAP ekranında gözükmektedir ancak temyiz dilekçesi içeriği görülmemektedir. davacı vekilinin 07.11.2013 tarihli temyiz başvuru dilekçesi,

 2) .... 4. Tüketici Mahkemesinin kararında belirtilen .... 1. ASLTCM verilen görevsizlik kararı ve kararın kesinleşme şerhi ile varsa temyiz evrakları yukarıda belirtilen şekilde evrak türüne göre sisteme aktarılması halinde fiziki dosya daireye gönderilmeden dosyanın elektronik ortamda temyiz incelemesi için daireye gönderilmesi,

  1. b) Şayet, dosyadaki tüm evraklar taranarak yukarıda belirtilen şekilde evrak türüne göre sisteme aktarılamadığı takdirde ise (fizikî imkânsızlık veya sair nedenler ile sağlıklı bir şekilde dosyayı tümden UYAP sistemine aktarma olanağı yok ise) UYAP Bilişim Sisteminde "Dosya Fiziki Gitmesi Zorunlu mu?" seçeneğinin seçilmesi, çıkan metin alanına, dosyadaki taranamayan evrakların, taranamama nedeni ve dosyanın fizikî gönderilme nedeninin bilgi olarak yazıldıktan ve temyiz formunun onay süreci tamamlandıktan sonra dosyanın fizikî olarak Daireye gönderilmesi lüzumu açıktır.

Yukarıda belirtilen hususlara göre işlem yapılabilmesi için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

İade kararının bizzat mahkeme hâkimi tarafından titizlikle incelenerek dava ekonomisine aykırı düşecek şekilde yeniden yazışma ve yargılama giderlerine meydan verilmeksizin (aksi davranış işin sürüncemede kalmasına yol açacağından, ilgili personellerin sorumluluğunu doğurur) yukarıda belirtilen eksikliklerin bütünü ile yerine getirilmesi gerekmektedir.

HÜKÜM: Değinilen eksiklikler giderilmek üzere, dosyanın YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE 24/04/2017 günü oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: adaletbiz.com