Sahte Fatura Kullanan Firmaların Vergi Cezalarında Ne Kadarlık İndirim Yapılır?

Sahte Fatura Kullanan Firmaların Vergi Cezalarında Ne Kadarlık İndirim Yapılır?

Anasayfa / vergi hukuku / Sahte Fatura Kullanan Firmaların Vergi Cezalarında Ne Kadarlık İndirim Yapılır?
Sahte Fatura Kullanan Firmaların Vergi Cezalarında Ne Kadarlık İndirim Yapılır?

07/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun aşağıdaki maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

A-Sahte Fatura Kullanan Firmaların Vergi Cezalarında Ne Kadarlık İndirim Yapılır ?

1-213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun izaha davet başlıklı 370 inci maddesinde, izaha davet yazısının mükellefe tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük izaha davet süresi, 30 gün olarak belirlenmiştir.

2-Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma fiili nedeniyle yapılan ön tespit ile yanıltıcı belge tutarı bir takvim yılında;

a- 100 bin Türk lirasını geçmeyen,

b-İlgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini geçmeyen,

mal ve hizmet alışlarına ilişkin KDV’nin mükelleflerce KDV beyannamelerinde düzeltilmesi ve tahakkuk eden vergilerin gecikme zamlı olarak ödenmesi halinde ziyaa uğratılan verginin  %20 oranında vergi ziyaı cezası kesilir.

Örnek-1:

Dönemi Sahte Fatura  (TL) Alış Fat.Toplamı (TL)  Oran (%) KDV Ziyaı Kesilecek Vergi Ziyaı
2016 500.000 12.000.000 4 90.000 18.000
2017 500.000 9.000.000 5,5 90.000 90.000
2018 500.000 20.000.000 2,5 90.000 18.000

B-Vergi Davasından Vazgeçilmesi Halinde Gecikme Faizi Nasıl Uygulanır?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun özel ödeme zamanları başlıklı 112 inci maddesinin 3/b bendinden sonra gelmek üzere eklenen bent uyarınca aynı kanunun 379 uncu maddesi gereği vergiye ilişkin davalardan vazgeçilmesi durumunda hesaplanacak gecikme faizine ilişkin süre, tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar hesaplanır.

C-Vergi Cezalarında İndirim Nasıl Uygulanır?

1-213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun cezalarda indirim başlıklı 376’ncı maddesi uyarınca vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasında ilk kez olup olmadığı dikkate alınmaksızın %50 oranında indirim yapılır.

2-Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar için uzlaşmanın vaki olması halinde ödenecek vergi ziyaı cezasının süresinde ödenmesi halinde uzlaşılan cezada %25 indirim uygulanır.

Örnek-2:

Vergi ve Ceza Türü Vergi/Ceza Tutar  (TL) Uzlaşılan Tutar Süresinde Ödenirse Ödenecek Tutar(TL)
KDV 500.000 500.000 500.000
Vergi Ziayı Cezası 500.000 100.000 75.000

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi ve No Yasal Dayanak
07.12.2019 - 30971 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu

27.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
 

Kaynak: adaletbiz.com