'İSTİHBARİ BİLGİLER TEK BAŞINA, KADROYA GEÇİŞ TALEBİNİN REDDİ SEBEBİ OLAMAZ'

'İSTİHBARİ BİLGİLER TEK BAŞINA, KADROYA GEÇİŞ TALEBİNİN REDDİ SEBEBİ OLAMAZ'

Anasayfa / kararlar / 'İSTİHBARİ BİLGİLER TEK BAŞINA, KADROYA GEÇİŞ TALEBİNİN REDDİ SEBEBİ OLAMAZ'
Taşeron işçi statüsünden kadrolu sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyen bir çalışanın talebinin, "güvenlik soruşturmasına ilişkin raporlarda ve bilgi notlarında yer alan bilgiler" gerekçesi ile reddedilmesi karşısında, idari yargı, emsal niteliğinde bir karar vererek işlemi iptal etti.

Başvuruyu inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi, "Bu durumda, gelinen bu aşamada dava konusu işlemin yasal dayanağı olan 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenen (8) numaralı alt bendinde yer alan Devlet memurluğuna alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması gerektiğine ilişkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararı ile iptal edilmesi karşısında; davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle, sürekli işçi kadrosuna geçirilme talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemin bu yönüyle hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır." şeklinde emsal nitelikte bir karara imza attı.

Güvenlik soruşturmasına ilişkin raporlarda ve bilgi notlarında yer alan bilgiler istihbari nitelik taşıdıklarından bunların başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça tek başına delil olarak kabul edilmeleri ve kişilerin aleyhine kullanılmaları kabul edilemez.

EMSAL KARAR

Emsal niteliğinde olacak bu kararı hukukihaber'e ileten başvurucu vekili avukat Hanife Tuğçe Söyü, BİM kararı hakkında;

"696 sayılı KHK uygulanması ve KHK kapsamında yapılacak işlemlere dair 01/01/2018 tarihli “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” hakkındaki tebliğin başvuruda istenen belgeler, başvuru şekli başlıklı 32/36 maddesinde  “Başvuru sahipleri hakkında 12/01/2018 tarihinde 14/02/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenir…” amir hükmü uyarınca yapılan arşiv soruşturmasının olumsuz olması neticesinde müvekkilimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda personel alımına işçi statüsüne geçme işlemi reddedilmiştir.

İstanbul 2. İdare Mahkemesinde ikame etmiş olduğumuz iptal davası reddedilmiş olup dosya istinafa taşınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi isabetli bir şekilde ve kesin olarak idari işlemin iptali yönünde karar vermiştir. 

Hukuk devleti ilkesi gereğince, güvenlik soruşturmasına ilişkin raporlarda ve bilgi notlarında yer alan bilgiler istihbari nitelik taşıdıklarından bunların başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça tek başına delil olarak kabul edilmeleri ve kişilerin aleyhine kullanılmaları kabul edilemez. Verilen bu emsal nitelikteki kararın benzer durumdaki kişilere de faydalı olmasını temenni ediyorum." dedi. (hukukihaber.net)

İlgili kararın tam metni şöyledir;

Kaynak: hukukihaber.net