AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN BEDEL İNDİRİMİ VE GEÇ TESLİM NEDENİYLE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ

AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN BEDEL İNDİRİMİ VE GEÇ TESLİM NEDENİYLE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ

Anasayfa / kararlar / AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN BEDEL İNDİRİMİ VE GEÇ TESLİM NEDENİYLE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ
Tarafların Ön İnceleme Aşamasında ise Ancak Karşı Tarafın Açık Muvafakati ile İddia veya Savunmalarını Genişletebileceği Yahut Değiştirebileceği - Ön İnceleme Duruşmasına Taraflardan Biri Mazeretsiz Olarak Gelmezse Gelen Tarafın Onun Muvafakati Aranmaksızın İddia veya Savunmasını Değiştirebileceği/Ön İnceleme Aşamasının Tamamlanmasından Sonra İddia veya Savunma Genişletilemeyeceği Yahut Değiştirilemeyeceği

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/15027
K. 2019/10257
T. 21.10.2019

AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN BEDEL İNDİRİMİ VE GEÇ TESLİM NEDENİYLE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Tarafların Ön İnceleme Aşamasında ise Ancak Karşı Tarafın Açık Muvafakati ile İddia veya Savunmalarını Genişletebileceği Yahut Değiştirebileceği - Ön İnceleme Duruşmasına Taraflardan Biri Mazeretsiz Olarak Gelmezse Gelen Tarafın Onun Muvafakati Aranmaksızın İddia veya Savunmasını Değiştirebileceği/Ön İnceleme Aşamasının Tamamlanmasından Sonra İddia veya Savunma Genişletilemeyeceği Yahut Değiştirilemeyeceği )

AYIP İHBARININ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ SIRASINDA YAPILMASI ( Davacının Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Bedel İndirimi Talebinin Reddine Karar Verilmişse de Davalı Yanın Basit Yargılama Usulüne Tabi Dosyada Sunduğu Davaya Cevap Dilekçesinde Davacının Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmadığına Dair Bir Savunma Öne Sürmediği - Davalı Yanın İlk Kez Bilirkişi Raporuna Karşı Sunmuş Olduğu İtiraz Dilekçesinde Süresinde Ayıp İhbarında Bulunulmadığını Savunmasının Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağına Aykırı Olduğu )

SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( Davalı Yanın İlk Kez Bilirkişi Raporuna Karşı Sunmuş Olduğu İtiraz Dilekçesinde Süresinde Ayıp İhbarında Bulunulmadığını Savunduğu/Bu Durum Yasağa Aykırı Olduğundan Artık Davalının Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığına Dair Savunmasının Dinlenilmesinin Mümkün Olmadığı - Mahkemece Davacının Bedel İndirimi Talepleri Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Açıklanan Nedenlerle Eksik İncelemeye Dayalı Hükmün Bozulması Gerektiği )

6100/m. 141

ÖZET : Dava, malın ayıplı olmasından kaynaklanan bedel indirimi ve geç teslimden kaynaklanan kira alacağının tahsili istemine ilişkindir.Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.

Mahkemece; davacının malın ayıplı olmasından kaynaklanan bedel indirimi talebinin reddine karar verilmişse de, davalı yan basit yargılama usulüne tabi dosyada sunduğu davaya cevap dilekçesinde davacının süresinde ayıp ihbarında bulunmadığına dair bir savunma öne sürmemiştir. Davalı yan ilk kez bilirkişi raporuna karşı sunmuş olduğu itiraz dilekçesinde süresinde ayıp ihbarında bulunulmadığını savunmuştur. Bu durum savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağına aykırı olduğundan artık davalının ayıp ihbarının süresinde yapılmadığına dair savunmasının dinlenilmesi mümkün değildir. Mahkemece, davacının bedel indirimi talepleri değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle, eksik incelemeye dayalı hükmün bozulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı ile 12/04/2009 tarihli gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini imzaladığını, bu sözleşme ile davalının ... ili, ... ilçesi, ... 7042 ada, 4 parsel üzerindeki arsa üzerinde inşa edilecek binanın B girişinden vadi cepheli 2. kat 12 numaralı daireyi 150.000,00 TL bedel ile satmayı ve en geç 30.12.2009 tarihinde teslim etmeyi taahhüt ettiğini, dairenin teslim tarihi de geçmiş olmasına rağmen teslim edilmediğini, birçok görüşmeden sonra davalının satışa konu daireyi teslim etmeyeceğini başka bir dairesinin olduğunu, eksiklikleri ile kabul etmesi ve şirketi ibra etmesi karşılığında bu dairenin verilebileceğini, bunu kabul etmemesi durumunda hiçbir şey verilmeyeceğini beyan ettiğini, bunun üzerine sözleşmede kararlaştırılan daireden başka bir daireyi eksiklikleri ile birlikte kabullenip tapusunu almak, tapu devir işlemleri sırasında da zorlama neticesinde ibraname imzalamak zorunda kaldığını, bahsi geçen ibranamenin irade bozukluğu sebebiyle geçersiz olduğunu, satışa konu daire 1+1 olmasına rağmen tapusu devredilen dairenin stüdyo daire niteliğinde olduğunu, binaya fazla kat ilave edildiğini, bu yolla arsa payının düşüp değer azlığı meydana geldiğini, satışa konu daire çift cepheli olmasına rağmen verilen dairenin tek cepheli olduğunu, satışa konu dairenin 1 kat yukarıda olması ve manzarası sebebiyle değeri daha yüksek olmasına rağmen tapusu verilen dairenin bir kat aşağıda olduğunu, mutfaktaki ankastre ürünlerin takılmadığını, sonradan kendisinin aldığını, akıllı sistem modulünün eksik olduğunu, sözleşmede teslim tarihi 30.12.2009 olmasına rağmen inşaatın henüz bitmediğini özellikle otopark, yüzme havuzu, sauna, hamam ve diğer sosyal tesislerin yapılmamış olup iskan ruhsatının alınmadığını, bu eksik hali ile devredilen taşınmazın kiraya verilmesinin zor olduğunu, uzun uğraşlar sonucu rayiçlerin altında bir bedele 10.09.2012 tarihinde kiraya verebildiğini, bu sebeple davalının en azından 10.09.2012 tarihine kadar olan kiradan sorumlu olduğunu beyan ederek; dairedeki değer farkının tespiti ile tespit edilecek değerden şimdilik 3.000,00 TL'nın dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline, sözleşmeye göre teslim tarihi olan 30.12.2009'dan 10.09.2012 tarihine kadar olan kira bedelinin tespiti ile tespit edilecek bedelden şimdilik 1.000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, proje ve bina tamamlandıktan sonra belediye numaratajından sonra daire numaraları değiştiğini, davacı ile yapılan sözleşmede taahhüt edilen B girişinden vadi cephesi 2. kat 12 numaralı dairenin 8 numaralı daireye tekabül ettiğini, davacı ile imzalanan tapu devir protokolünün 6. maddesinde davacının şirketi ibra ettiğini, tapu teslimine kadar gecikmiş kira talebinde bulunulabileceğini, kira bedelinin 300,00 TL ila 450,00 TL olarak takdir edilmesi gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile, davacının kira tazminatı talebinin kabulüne, 1.000,00 TL nin dava tarihinden itibaren değişen oranlarda yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının değer düşüklüğü talebinin reddine, karar verilmiş, hüküm; davacı tarafça temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının geç teslimden kaynaklı kira alacağı talebine ilişkin temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-)Dava, malın ayıplı olmasından kaynaklanan bedel indirimi ve geç teslimden kaynaklanan kira alacağının tahsili istemine ilişkindir.

Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ''İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi'' başlıklı 141. maddesine göre; taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. Mahkemece her ne kadar; ''..bilirkişiler satış broşüründe yer alan ancak projede yapılmayan eksiklikler ile ortak alandaki ve davaya konu dairedeki eksiklikleri hesaplamış iseler de bu taleplerdeki hususlar açık ayıp olduğundan ve yasal süre içerisinde ayıp ihbarı yapılmadığından..'' gerekçesiyle davacının malın ayıplı olmasından kaynaklanan bedel indirimi talebinin reddine karar verilmişse de, davalı yan basit yargılama usulüne tabi eldeki dosyada sunduğu davaya cevap dilekçesinde davacının süresinde ayıp ihbarında bulunmadığına dair bir savunma öne sürmemiştir. Davalı yan ilk kez bilirkişi raporuna karşı sunmuş olduğu itiraz dilekçesinde süresinde ayıp ihbarında bulunulmadığını savunmuştur. Bu durum savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağına aykırı olduğundan artık davalının ayıp ihbarının süresinde yapılmadığına dair savunmasının dinlenilmesi mümkün değildir. Hal böyle olunca, mahkemece davacının bedel indirimi talepleri değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle ve yazılı şekilde davacının talebinin reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, HUMK'nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.10.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

Kaynak: hukukihaber.net