Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği

Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği

Anasayfa / kamu hukuku / Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği
Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği, 29 Ağustos 2019 Tarihli ve 30873 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DENETLEME, TEFTİŞ VE TETKİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı kuruluş, bağlılık, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı bağlılık, kuruluş, görev ve yetkileri ile müfettişlerin ve denetleme üyelerinin seçilme, atanma, hizmet içi eğitim, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, teftişe tabi olan ve denetlenenlerin yükümlülüklerini kapsar.

(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılan iç ve dış denetim faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 23 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 12/12/2016 tarihli ve 2016/9743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 71 inci ve 82 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Araştırma: Bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak personelin adlî, malî ve disiplin işlemleri ile diğer idarî işlemlerin yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Başkan: Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanını,

d) Başkanlık: Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığını,

e) Birim: Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan birimler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

f) Birim amiri: Birimlerin en üst yöneticilerini,

g) Değerlendirme: Müfettişlerce personelin genel tutum ve davranışları, performansları ile hizmet ve çalışmalarının tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler ve hizmet gerekleri bakımından irdelenmesi suretiyle ortaya konulan kanaati,

ğ) Denetleme: Birimlerin görevlerine yönelik mevcut durumlarını ölçmeyi hedefleyen, görev yetkinliklerini, birimlerde çalışan personelin mesleki yeterliliklerini, üst makamlar tarafından verilen emir ve direktiflerin uygulanma durumunu, icra edilen görevlerin kalitesi ve mevzuata uygunluğunu, görevle ilgili ihtiyaçlar ve sorun alanlarını, görevle ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon etkinliğini, gerçek durumu yansıtan senaryolara reaksiyon ve uygulama durumunu yerinde tespit etmek, standartları oluşturmak ve değerlendirmek amacıyla mesleki açıdan ihtisas sahibi personelden oluşan heyet marifetiyle icra edilen haberli veya habersiz olarak yapılan işlem ve faaliyetleri,

h) Denetleme heyeti: Heyet başkanı emrinde denetleme faaliyeti icra etmek maksadıyla denetleme üyelerinden oluşan heyeti,

ı) Denetleme üyesi: Denetleme grup başkanlığı kadrolarında üye sıfatıyla görev yapan veya başka birimlerden geçici olarak görevlendirilen personeli,

i) Disiplin soruşturması: Personelin disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,

j) Emniyet ve kaza önleme sistemi: Komutanlık ve bağlı birimlerinde kazaların önlenmesi ve emniyet faaliyetlerinin planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi maksadıyla kurulan sistemi,

k) Grup başkanı: Denetleme ve teftiş grup başkanlarını,

l) Heyet başkanı: Birden fazla müfettiş veya denetleme üyesi tarafından yürütülen teftiş ve denetleme faaliyetinde görev alan en kıdemli personeli,

m) İnceleme: Belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla müfettişler tarafından yapılan çalışmaları,

n) İnceleme ve araştırma: Komutanlığın organizasyon ve metot, malzeme, kadro, hizmet standartları, çalışma yerleri, bütçe, kaynak kullanımı, mevzuat ve benzeri konularda durum ve sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması ya da bu konularda geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmaları,

o) Kamu zararı: Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasını,

ö) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasını,

p) Komutan: Sahil Güvenlik Komutanını,

r) Komutanlık: Sahil Güvenlik Komutanlığını,

s) Kurul: Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Kurulunu,

ş) Mevzuat: Kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemleri,

t) Muhakkik: Müfettiş haricinde inceleme, araştırma, soruşturma, ön inceleme, inceleme ve araştırma ve disiplin soruşturması yapmak üzere görevlendirilen personeli,

u) Müfettiş: Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Kurulu kadrolarında bulunan başmüfettiş ve müfettişi,

ü) Mülki amir: İlde vali, ilçede kaymakamı,

v) Ön inceleme: 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından yetkili idari merci tarafından personel hakkında ittihaz edilecek soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararına dayanak teşkil etmek amacıyla; müfettişler tarafından 4483 sayılı Kanun ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yapılan işlem ve faaliyetleri,

y) Özel teftiş: Birimlerin belli konulardaki faaliyet ve işlemlerinin teftiş edilmesini,

z) Personel: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurları,

aa) Soruşturma: Disiplin hukuku ile 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kolluk görevlilerinin aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından sorumluluklarının saptanmasına yönelik olarak müfettişler ve muhakkiklerce yapılan işlem ve faaliyetleri,

bb) Teftiş: Birimlerin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunun incelendiği, teşkilat yapısı ile insan ve maddi kaynaklarının yerindelik, amaca uygunluk, hukuka uygunluk ve performans bakımından değerlendirildiği, sorunların çözümü ve kurumsal yönetimin başarılması konusunda rehberliği amaç edinen faaliyetleri,

cc) Tetkik: Birimlerde meydana gelen deniz kazaları ve diğer kaza ve olayların inceleme ve araştırılması,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlığın Kuruluşu, Bağlılığı, Görev ve Yetkileri

Kuruluş

MADDE 4 – (1) Başkanlık; başkan, derece, unvan ve rütbeleri kadrolarında belirtilen grup başkanı, başmüfettiş, müfettiş, denetleme üyesi ve diğer personelden oluşur.

(2) Başkanlık ana görev fonksiyonu olarak Teftiş Grup Başkanlığı ve Denetleme Grup Başkanlığından meydana gelir.

(3) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri şube müdürlükleri ve kısım amirlikleri tarafından yürütülür.

Bağlılık

MADDE 5 – (1) Teftiş Kurulunda görevli müfettişler ile Denetleme Grubunda görevli denetleme üyeleri Grup Başkanına ve Başkana, Başkan doğrudan Komutana bağlıdır.

(2) Denetleme üyeleri ve müfettişler, görevlerini Komutan adına yaparlar. Bakan emrine veya onayına dayalı olarak görevlendirilmeleri halinde görevler Bakan adına yapılır.

Görev merkezi

MADDE 6 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Bakanın onayı ile Ankara dışındaki illerde çalışma merkezleri ve bunlara bağlı birimler kurulabilir. Bunlar aynı usulle değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

Başkanlığın görevleri

MADDE 7 – (1) Başkanlık, Bakanın ya da Komutanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Birimlerin her türlü iş ve işlemlerini rehberlik anlayışına dayalı olarak teftiş etmek ve denetlemek.

b) Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili birimlerin uygulamalarını teftiş etmek ve denetlemek.

c) Personelin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak 4483 sayılı Kanun, 3628 sayılı Kanun, 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde; araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma iş ve işlemlerini yürütmek.

ç) Birimlerde meydana gelen kazalarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, kazaların önlenmesinden sorumlu birimleri denetlemek ve rehberlik yapmak.

d) Belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla inceleme yapmak.

e) Komutanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak.

f) Birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesine, ekonomiklik, etkililik ve verimliliğinin sağlanmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek, yürütülen eğitim ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak.

g) Komutanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını sağlamak üzere; uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile öngörülen amaçlardan ve mevzuattan sapmalar, insan hakları standartlarına aykırılıklar, eksiklikler ve hatalar varsa veya mevzuat, gerçek ihtiyaç ve duruma uygun değilse bunların nedenlerini ortaya çıkarmak ve düzeltilmesi için uygun çözüm yollarını ve gerekli önerileri hazırlayıp sunmak.

ğ) Görev alanı ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

h) Teftiş ve denetlemeye ilişkin standartları belirlemek ve geliştirmek.

ı) İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kullanılan raporlara uygun olacak şekilde Başkanlık iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlanacak rapor, kontrol listesi ve benzeri belgelerin formatlarını belirlemek ve oluşturmak.

i) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı unsurların göreve hazırlık durumlarını mevcut mevzuatlar kapsamında hazırlanan kontrol listelerine uygun olarak denetlemek.

j) Yetkili makamlar tarafından talep edilen bilirkişilik hizmetlerini yapmak.

k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkan, Teftiş Grup Başkanını ve müfettişleri denetleme faaliyetlerinde, Denetleme Grup Başkanını ve denetleme üyelerini muhakkik olarak görevlendirebilir.

(3) 3/5/2016 tarihli ve 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun verdiği görevler; bu Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Başkanın atanması, görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Başkan, Komutanlıkta görevli albay rütbesindeki subaylar arasından atanır.

(2) Başkan, müfettiş hak, sıfat ve yetkilerini haiz olup aşağıda belirtilen görevleri ifa eder ve yetkileri kullanır:

a) Teftiş kurulunu ve denetleme grubunu yönetmek, denetlemek, çalışmalarını düzenlemek.

b) Teftiş ve denetleme standartlarının belirlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yaptırmak.

c) Teftiş rehberlerini ve denetleme kontrol listelerini hazırlatmak.

ç) Yıllık denetleme ve teftiş programlarını hazırlamak.

d) Bakanın veya Komutanın teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma, inceleme ve araştırma onayı üzerine müfettişleri görevlendirmek, görevlerin dengeli ve adil olarak dağıtılmasını sağlamak ve emirlerin uygulanışını takip etmek.

e) Gerektiğinde müfettişlerin ve denetleme üyelerinin çalışmalarını görev yerlerinde izlemek veya çalışmalara bizzat iştirak etmek.

f) Teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma, inceleme ve araştırma işlerinde, müfettişlerin ve denetleme üyelerinin Komutanla ilişkilerinde aracılık etmek.

g) Bakanın veya Komutanın gerekli gördüğü hallerde, bizzat teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma, inceleme ve araştırma yapmak.

ğ) Müfettiş raporlarını incelemek ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamamlatılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak.

h) Raporların ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

ı) Teftiş alınan birimler ile müfettişler veya müfettişlerin kendi arasında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla müfettişlere inceleme ve araştırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar düzenlemek.

i) Birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli olarak yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetlerinin verilmesine katkıda bulunmak.

j) Komutanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak, kurumsal yapıların ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik incelemeler yaptırmak, gerekli hukukî ve idarî düzenlemeler konusunda Komutana önerilerde bulunmak.

k) Başkanlığın genel durumuna ve çalışmalarına ilişkin yıllık raporu hazırlayarak Komutana sunmak.

l) Başkanlığın teftiş ve denetleme kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesine ilişkin görüşlerini yıllık raporlarla Komutana sunmak.

m) İnceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla dış ülkelere gönderilecek müfettişleri teklif etmek.

n) Kurul ile Mülkiye Teftiş Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu ve Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

o) Müfettişlere ve denetleme üyelerine yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ö) Görev alanına giren konularda bilgi edinme hakkının kullanılmasını sağlamak.

p) Bakanın veya Komutanın gerek görmeleri halinde personelin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

r) Yazışma ve diğer idari hizmetlerin düzenli yürütülmesini sağlamak.

s) Kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Bakan ya da Komutan tarafından verilen benzer diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.

ş) Komutan tarafından verilen yetki dâhilinde Komutanlık bağlıları tarafından muhakkik marifetiyle araştırma, inceleme ile inceleme ve araştırma görevleri vermek ve bu görevleri takip ve kontrol etmek.

t) Denetleme ve teftişlerde tespit edilen bulgu ve tavsiyeleri takip ve kontrol etmek.

u) Emniyet ve kaza önleme sisteminin yürütülmesi, meydana gelen kazaların nedenlerinin araştırılması, kazaların tekrarlanmamasına yönelik alınacak tedbirlerin ve tavsiyelerin ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.

ü) İnceleme, araştırma ile inceleme ve araştırma görevlerinde elde edilen sonuçları, düzenleyici tedbirlerin alınması maksadıyla ilgili birimlere göndermek.

(3) Başkan, Komutana ve Bakana karşı sorumludur.

Teftiş Grup Başkanı

MADDE 9 – (1) Teftiş Grup Başkanı atanabilmek için;

a) Subaylığa nasıp tarihinden itibaren en az on beşinci fiili hizmet yılını tamamlamış olmak ve en az binbaşı rütbesinde bulunmak,

b) Son altı yıllık değerlendirme notu ortalaması üstün başarılı seviyesinde olmak,

c) Son altı yılda disiplin cezası almamış olmak,

ç) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmamak,

d) Devlet memurluğundan ve meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suç iddiasıyla hakkında soruşturma yapılıyor olmamak,

e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,

gerekir.

(2) Teftiş Grup Başkanı halen görevli ya da daha önceden görev yapmış olan müfettişler arasından kıdem, liyakat ve tecrübe durumu göz önüne alınarak atamaya yetkili amir tarafından atanır. Sahil Güvenlik Komutanlığının teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma, değerlendirme ve inceleme ve araştırma faaliyetlerinden sorumludur.

(3) Teftiş Grup Başkanı;

a) Teftiş raporlarında, kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, Bakanlık emir ve genelgelerine, Kurulun belirlenmiş ve yerleşmiş görüşlerine aykırı eleştiriler, tavsiyeler, yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, bunların düzeltilmesi ve tamamlatılması, müfettişin, bu konuda aydınlatılması ve Teftiş Kurulunda görüş birliğinin sağlanması,

b) Araştırma, ön inceleme, soruşturma, disiplin soruşturması, değerlendirme ve inceleme ve araştırma raporlarındaki eksikliklerin tamamlatılması, yanlışlıkların düzeltilmesi,

c) Raporların yerlerine gönderilmesi,

ç) İnceleme ve araştırma raporlarına ilişkin Başkanlık görüşünün belirlenmesi,

d) Kurulun genel durumuna ve gerekirse Kurul çalışmalarının sonuçlarına göre, Kurulun teftiş ve denetlemeye tabi hizmetlerin genel gidişine ilişkin yıllık raporların düzenlenmesi amacıyla inceleme ve araştırma yapılması,

e) Emniyet ve kaza önleme konularındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve yazışmaların yapılması,

f) Yıllık çalışma ve teftiş programlarının hazırlanması,

g) Müfettişlerin izin ve diğer özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi,

işlerinde ve Başkan tarafından verilecek hizmetle ilgili diğer görevlerde Başkana bağlı olarak çalışır.

(4) Teftiş Grup Başkanı, Başkana karşı sorumludur.

Denetleme Grup Başkanı

MADDE 10 – (1) Denetleme Grup Başkanı atanabilmek için;

a) Subaylığa nasıp tarihinden itibaren en az on beşinci fiili hizmet yılını tamamlamış olmak ve en az binbaşı rütbesinde bulunmak,

b) Son altı yıllık değerlendirme notu ortalaması üstün başarılı seviyesinde olmak,

c) Son altı yılda disiplin cezası almamış olmak,

ç) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmamak,

d) Devlet memurluğundan ve meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suç iddiasıyla hakkında soruşturma yapılıyor olmamak,

e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,

gerekir.

(2) Denetleme Grup Başkanı tercihen denetleme kadrolarında görev yapmış liyakat ve tecrübe sahibi subaylar arasından atamaya yetkili amir tarafından atanır.

(3) Denetleme Grup Başkanı;

a) Denetleme raporlarında, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, Bakanlık emir ve genelgelerine, Denetleme grubu tarafından belirlenmiş ve yerleşmiş görüşlerine aykırı eleştiriler, tavsiyeler, yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, bunların düzeltilmesi ve tamamlatılması, denetleme üyelerinin, bu konuda aydınlatılması ve görüş birliğinin sağlanması,

b) Denetleme kontrol listelerinin güncel mevzuata uygun olarak idamesinin sağlanması,

c) Denetleme raporlarının hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi,

ç) Denetleme ve geri besleme sisteminin idamesi ve geliştirilmesi,

d) Sahil güvenlik birimlerinde yapılan denetlemelerde tespit edilen bulguların ve tavsiyelerin takip ve kontrolü ile analizlerinin yapılması,

e) Yıllık denetleme programlarının hazırlanması,

f) Denetleme üyelerinin izin ve diğer özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi,

işlerinde ve Başkan tarafından verilecek hizmetle ilgili diğer görevlerde Başkana bağlı olarak çalışır.

(4) Denetleme Grup Başkanı, Başkana karşı sorumludur.

Başkana vekâlet

MADDE 11 – (1) Başkan geçici sebeplerle görevden ayrıldığında Başkan vekili olarak tercihen görev merkezindeki en kıdemli müfettiş görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri, Sorumluluk ve Güvenceleri

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Müfettişler, Bakan ya da Komutanın emri veya onayı üzerine ve ilgisine göre Bakan ya da Komutan adına, aşağıda gösterilen görevleri yaparlar ve yetkileri kullanırlar:

a) Birimleri rehberlik anlayışına dayalı olarak teftiş etmek ve denetlemek.

b) Personel hakkında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma yapmak.

c) Belirli bir konuda uygulanması gereken idari ve hukuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla inceleme yapmak.

ç) Komutanlığın çalışma alanına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak.

d) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara katılmak.

e) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara katılmak.

f) Kurulun hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.

g) Personel hakkında değerlendirme yapmak.

ğ) Refakatlerinde görevlendirilen personelin eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini sağlamak.

h) Mevzuatla verilen ya da Bakan, Komutan ve Başkanın hizmetle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak.

(2) Müfettişler görevleri sırasında; belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla doğrudan inceleme yapabilirler.

(3) Müfettişlere; Bakan, Komutan ve Başkan dışında hiçbir makam görev, emir ve talimat veremez.

Müfettişlerin ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma yetkileri

MADDE 13 – (1) Müfettişler;

a) Ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği işlemleri, 4483 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Kanun hükümlerine,

b) Disiplin soruşturması görevlerini ve bu soruşturmanın gerektirdiği işlemleri, 7068 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine,

göre yürütürler.

(2) 3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçların araştırılması ve soruşturulmasında, müfettişlerin yetkileri bu Kanun hükümleri ile sınırlıdır.

Görevden uzaklaştırma yetkisi ve işlemleri

MADDE 14 – (1) Müfettişler;

a) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasının her evresinde; yasal gerekçelerini açıkça belirterek, kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalmalarının sakıncalı olduğunu değerlendirdikleri personeli, geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere görevden uzaklaştırabilirler.

b) Görevden uzaklaştırma işlemini; gerekçesiyle birlikte derhal görevden uzaklaştırılana ve görev yaptığı birime, Başkanlığa, ilgili valiliğe veya kaymakamlığa bildirirler.

c) Görevden uzaklaştırmaya ilişkin kararlarının görevden uzaklaştırılana tebliğini, gerektiğinde mülki amirlerden talep edebilirler. 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında, mülki amirler bu talebin gereğini takdir ve ifa ederler.

(2) 657 sayılı Kanunun 142 nci maddesinde belirtilen hallerin gerçekleştiğinin anlaşılması durumunda ilgililer hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması teklifi, müfettişlerce Komutanlığa derhal bildirilir.

Müfettişe yardım yükümlülüğü

MADDE 15 – (1) Müfettişler; yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri kurum ve kuruluşlardan istemek ve görmek, onaylı örneklerini ya da bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteme yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak amacıyla birimlerden yeterli sayıda personel görevlendirilmesini talep edebilirler. Bu talep, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

(3) Müfettişlerin görevleriyle ilgili konularda Komutanlığın, gerekirse Bakanlığa bağlı diğer kolluk birimlerinin teknik ve kriminal laboratuvarlarından istedikleri inceleme ve tespit işlemleri, ücretsiz olarak ve süresi içinde sonuçlandırılır.

(4) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla tasdik edilmiş örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(5) İlgili personel, müfettişlerin çalışmaları için uygun ortamı sağlamakla ve güvenlik dâhil diğer önlemleri almakla yükümlüdürler.

(6) Müfettişlerin görev yürüttükleri kurum ve kuruluşların amirleri ile gerekli görülen diğer görevlilerin yıllık izinlerinin kullanılması müfettişin istemi üzerine ertelenebilir. Zorunluluk bulunmadıkça, iznini kullanmaya başlamış olan görevliler geri çağrılmaz.

(7) Müfettişler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel, araç-gereç, teknik ve kriminal laboratuvar ve diğer imkânlarından yararlanma ihtiyacı duydukları takdirde; bu yöndeki taleplerini merkezde Başkanlığa, taşrada ise mülki amirlere iletirler. Başkanlık ve mülki amirler bu istemlerin gereğini takdir ve ifa ederler.

Müfettişlerin sorumlulukları ve müfettişlik güvencesi

MADDE 16 – (1) Müfettişler; 657 sayılı Kanun, 4483 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile bu Yönetmelikte ve ilgili diğer yönetmeliklerde öngörülen görevlerini eksiksiz yerine getirmekle ve yetkilerini tam olarak kullanmakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlikleri ve 31 inci maddede belirtilen kurallara uymadıkları saptanmadıkça, görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

(3) Müfettişlerin sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu veya müfettiş raporu ile saptanması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Atanmaları, Yetiştirilmeleri ve Hizmet İçi Eğitimleri

Müfettişliğe atanma şartları

MADDE 17 – (1) Müfettiş olarak atanabilmek için;

a) Subaylığa nasıp tarihinden itibaren en az on beşinci fiili hizmet yılını tamamlamış olmak ve en az binbaşı rütbesinde bulunmak,

b) Son altı yıllık değerlendirme notu ortalaması üstün başarılı seviyesinde olmak,

c) Son altı yılda disiplin cezası almamış olmak,

ç) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmamak,

d) Devlet memurluğundan ve meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suç iddiasıyla hakkında soruşturma yapılıyor olmamak,

e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,

gerekir.

Müfettiş atanmasına ilişkin işlemlere başlanılması

MADDE 18 – (1) Kurula, gerekli görüldüğünde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre yeterli sayıda müfettiş atanır.

(2) Başkanın istemi, Personel Başkanının teklifi, Komutanın inhası ve Bakanın onayı üzerine müfettiş atanmasına ilişkin işlemlere başlanır.

İnceleme, değerlendirme ve atama

MADDE 19 – (1) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen niteliklere sahip olup mahiyeti Başkanlıkça belirlenecek yarışma sınavında başarı gösteren subayların; değerlendirme notları, varsa müfettişler tarafından düzenlenen müfettiş değerlendirme raporları ve müfettiş değerlendirme belgeleri, takdirname ve/veya başarı belgeleri ile cezaları, yabancı dil bilgileri, ikinci fıkradaki Komisyon tarafından değerlendirilir.

(2) İnceleme ve değerlendirme iş ve işlemleri; Personel Başkanı ve Personel Atama Daire Başkanı ile Başkan ve Teftiş Grup Başkanından oluşan Komisyon tarafından yapılır.

(3) İnceleme ve değerlendirme, ilgililerin subaylığa naspedildikleri tarihten inceleme ve değerlendirme tarihine kadar geçen süreyi kapsar.

(4) İnceleme ve değerlendirme sonucunda üstün başarısıyla müfettişlik hizmetinde yararlı olabileceği anlaşılanlar Başkanın iş’arı, Personel Başkanının teklifi, Komutanın inhası ve Bakanın onayıyla atanırlar.

Yetiştirme dönemi

MADDE 20 – (1) Müfettişliğe atananlar, altı ay süreli bir yetiştirilme dönemi geçirirler.

(2) Bu dönem içinde, Başkanca belirlenecek sürelerle, müfettişlerin yanında teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma işlerinde yetiştirilmeye tabî tutulurlar.

(3) Bu süre sonunda, yanında çalıştıkları her müfettiş tarafından meslek bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranışları ile çalışmaları hakkında birer rapor düzenlenir.

(4) Yetiştirilme süresini tamamlayan müfettişlerin yeterli olup olmadıklarını belirlemek için 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Komisyon tarafından mülakat yapılır. Mülakatın ardından yapılan değerlendirme sonucunda yeterli görülenler başarılı sayılır ve Başkanın önerisi üzerine Komutan tarafından tasdik edilirler.

(5) Yetiştirilme dönemi içinde veya sonunda yeterli görülmeyenler, atanmalarındaki usulle, eski görevlerine veya rütbelerine uygun görevlere atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 21 – (1) En az üç yıl müfettiş olarak görev yapmış ve emsallerine göre temayüz etmiş subaylar, kıdem ve liyakat durumlarına göre başmüfettiş kadrolarına atanabilirler.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 22 – (1) En az üç yıl süreyle müfettiş olarak çalıştıktan sonra başka bir göreve atananlar, müfettişliğe atanma şartlarını taşımaları kaydıyla, uygun müfettiş kadrolarına, yetiştirilme dönemine tabî tutulmaksızın doğrudan atanabilirler.

Müfettişlerin hizmet içi eğitimleri

MADDE 23 – (1) Başkanlık müfettişlerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak amacıyla Bakanlık eğitim planı çerçevesinde; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 24 – (1) Müfettişler, bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla ve bir çalışma programı dâhilinde, Komutanın önerisi ve Bakanın onayıyla 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde en fazla 1 yıl süre ile yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilecek müfettişler kıdem ve performansları esas alınmak suretiyle belirlenir.

(3) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporlarını yurda döndükleri tarihten itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Görev alanı

MADDE 25 – (1) Komutanlığa bağlı birimlerin her türlü iş, işlem ve faaliyetleri Kurulun görev alanını oluşturur.

Yazışma usulü

MADDE 26 – (1) Müfettişler, görevleriyle ilgili konularda, resmî ve özel tüm kurum ve kuruluşlar ve kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Bakanlığın ve Komutanlığın merkez birimleriyle Başkanlık, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez birimleriyle Komutanlık aracılığıyla yazışma yaparlar.

İşe ara vermeden bitirme

MADDE 27 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri süresi içinde bitirmekle yükümlüdürler. Ancak yasal süreye bağlı olmayan işlerde, herhangi bir nedenle geri bırakma veya devir zorunluluğunun doğması halinde Başkanlıkça verilen emre göre hareket ederler.

(2) Görevin gerektirdiği işlerin sonuçlandırılması, başka yerlerde de çalışma yapılmasını gerektiriyorsa; müfettişler durumu Başkanlığa bildirirler ve Başkandan alacakları emre göre hareket ederler.

Birden çok müfettişin birlikte çalışması

MADDE 28 – (1) Görevin niteliğine göre bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir. Bu durumda çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler; işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.

(2) Düzenlenecek rapor türüne ve içeriğine ilişkin olarak müfettişler arasında görüş ayrılığı olması halinde, çoğunluğun görüşüne uygun hareket edilir. Eşitlik halinde kıdemli müfettişin tercihine uyulur. Aykırı görüş ve önerilere raporda yer verilir.

(3) Ortak görevlerde en kıdemli müfettiş, heyet başkanıdır.

Mülkiye müfettişleri ve bağlı kuruluşların müfettişleriyle birlikte çalışma

MADDE 29 – (1) Müfettişler Bakan onayıyla; Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya Jandarma Genel Komutanlığı müfettişleri ile birlikte teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma ve inceleme ve araştırma yapabilirler.

(2) Bu görevlerde;

a) Mülkiye müfettişi mevcut ise Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinatörlük görevini yürütür ve mülkiye müfettişi heyetin başkanıdır.

b) Mülkiye müfettişi mevcut değil ise müfettiş isteminde bulunan kuruluş koordinatörlük görevini yürütür. Koordinatör kuruluşun müfettişi heyetin başkanlığını yapar.

(3) Bu çalışmalar sonucunda düzenlenen raporların bir örneği de Kurul arşivinde muhafaza edilir.

Diğer bakanlık ve kuruluş müfettişleriyle birlikte çalışma

MADDE 30 – (1) Birden fazla kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri; 10/1/1983 tarihli ve 83/5929 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirilme Biçimine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Görevleri esnasında müfettişlerin uyacakları kurallar

MADDE 31 – (1) Müfettişler;

a) 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

b) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik,

c) 24/10/2007 tarihli Kolluk Etik İlkeleri,

ile belirlenmiş olan etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler ayrıca;

a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunamazlar.

b) Görevin yerine getirilmesi sırasında objektif ve adil bir sonucun ortaya çıkarılmasını esas alırlar.

c) Görevlerini tarafsız, önyargısız ve hiç kimseye ayrıcalık yapmaksızın yerine getirirler.

ç) Görev yerlerinde kurumların, yönetim ve karar alma süreçlerine müdahale edemezler.

d) Belge ve kayıtlar üzerinde, göreve ilişkin tarih, imza ve işaret koymak suretiyle yapılan açıklamalar dışında düzeltme ve ilave yapamazlar.

e) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli bilgi ve belgeler ile gizli kalması gereken bilgi kaynağını açıklayamazlar ve “tasnif dışı ve hizmete özel” gizlilik dereceli yazılar hariç diğer gizlilik dereceli yazılarını başkasına yazdırmazlar.

f) Göreve ilişkin kanaatlerini önceden ilgililere ve üçüncü kişilere açıklayamazlar.

g) Kişilerin özel hayatına açıkça müdahale sonucunu doğuracak, kendilerinin ve ilgililerin güvenliğini tehlikeye düşürecek, görevin yürütülmesini güçleştirecek bilgi ve belgeleri başkalarına veremezler.

ğ) Görevleri sebebiyle, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği durumlar dışında, görevleri ile ilgili kişilere konuk olamazlar, ikram ve hediyelerini kabul edemezler, alışveriş yapamazlar ve borç ilişkisine giremezler.

h) Görevlerini mesai saatlerinde yerine getirmesi esastır. Ancak, görevin kapsam ve niteliğinin gerektirdiği hallerde müfettişler mesai saatleri dışında da çalışmalarını devam ettirirler ve birimler ilgili personelin müfettişlerle birlikte mesai saatleri dışında çalışabilmeleri için gerekli tedbirleri alırlar.

ı) Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranış ve beyanlarda bulunamazlar.

Acele konular

MADDE 32 – (1) Müfettişler görevleri sırasında zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağını tespit etmeleri halinde, durumu görevin sonunu beklemeksizin bir rapor ile yetkili makama bildirir ve bu hususu görevleri ile ilgili düzenleyecekleri raporda belirtirler.

ALTINCI BÖLÜM

Kurulun Görev Onayları ve Emirleri

Görev onayları ve emirleri

MADDE 33 – (1) Müfettişler, görev emirlerini Başkandan alırlar. Görevli bulundukları yerlerde, doğruca Bakan veya Komutan tarafından verilen görev emirlerinin gereğini yapar ve durumu derhal Başkanlığa bildirirler.

(2) Komutanlık merkez birimlerinin gerekli gördükleri inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma talepleri, Komutanın onayını müteakip Başkanlığa iletilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, valilikler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından Bakanlığa veya doğrudan Kurula yapılan inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma talepleri, değerlendirilmek üzere ilgili merkez birimine gönderilir. Başkanlıkla koordinasyon kurularak yapılan değerlendirme sonucunda, müfettiş tarafından yerine getirilmesi uygun görülen talepler için Komutandan onay alınır ve bu onaylar Başkanlığa iletilir.

(4) Müfettişler inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma taleplerini Başkanlığa bildirirler. Bu talepler üzerine Başkanlıkça izin vermeye yetkili olduğu durumlarda Komutandan, diğer durumlarda Bakandan onay alınır.

(5) 7 nci maddede belirtilen Başkanlığın görevleri ile ilgili Komutan onayları doğrudan Başkanlıkça alınır.

(6) Önemli görülen veya acele müfettiş gönderilmesi ya da gizli tutulması gereken konularda, birinci ve ikinci fıkraların hükümlerine bağlı olmaksızın Başkanlık doğrudan onay alabilir.

(7) Müfettişler; araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri sırasında Başkanın müsaadesi ile sivil kıyafet giyebilirler.

(8) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde Komutanlık ile ilgili teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma ve inceleme ve araştırma görev onayları Bakandan alınır. Onayı alınan görev, Jandarma Genel Komutanlığı müfettişleri ile birlikte icra edilir. Mülkiye Teftiş Kurulunun Başkanlığının görev ve yetkileri saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetleme Üyelerinin Görev ve Yetkileri, Çalışma Usul ve Esasları ile Atamaları

Görev alanı

MADDE 34 – (1) Komutanlığa bağlı birimlere icra edilecek denetleme faaliyetleri Denetleme Grup Başkanlığının görev alanını oluşturur.

Çalışma esasları

MADDE 35 – (1) Denetleme üyeleri, heyet başkanı emrinde görevlendirilir. Heyet başkanı olarak Başkan da görev alabilir.

(2) Denetleme heyetine ihtiyaç halinde müfettişlerden, diğer başkanlıklardan veya bağlı birimlerden personel desteği yapılır.

(3) Mülkiye müfettişlerinin icra ettiği genel ve özel teftiş faaliyetlerinde ihtiyaç olması halinde beraberinde denetleme üyesi de görevlendirilebilir. Bu durumda koordinatörlük görevi mülkiye müfettişi tarafından yapılır.

(4) Denetlemeler tüm görev fonksiyonlarını kapsayacak şekilde veya belirli bir konuda haberli veya habersiz icra edilebilir.

(5) Taşrada bulunan birimler bağlılarını göreve yönelik olarak denetleyebilir.

Denetleme üyelerinin görev ve yetkileri

MADDE 36 – (1) Denetleme üyeleri Komutanın emri veya onayı üzerine ve Komutan adına, aşağıda gösterilen görevleri yaparlar ve yetkileri kullanırlar:

a) Gerçek durumu yansıtan senaryolara reaksiyon ve uygulama durumunu yerinde kontrol/ tespit etmek, değerlendirmek ve standartlar oluşturmak.

b) Birimlerin görevlerine yönelik mevcut durumlarını ölçme hedefi ile; görev yetkinliklerini, birimlerde çalışan personelin mesleki yeterliliklerini, üst makamlar tarafından verilen emir ve direktiflerin uygulanma durumunu, koordinasyon etkinliğini, icra edilen görevlerin kalitesi ve mevzuata uygunluğunu denetlemek.

c) Yaptıkları denetlemeler esnasında tespit ettikleri suç unsurlarını Başkanlığa rapor etmek.

ç) Genel teftiş ve özel teftişte görevlendirilmeleri durumunda mülkiye müfettişleriyle koordineli çalışmak.

d) Komutanlığın çalışma alanına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak.

e) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara katılmak.

f) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalara katılmak.

g) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.

ğ) Refakatlerinde görevlendirilen personelin eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini sağlamak.

h) Başkan, grup başkanı ve heyet başkanının hizmetle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak.

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Görev onayları ve emirleri

MADDE 37 – (1) Denetleme üyeleri, görev onaylarını Başkanlık kanalıyla Komutandan alırlar.

(2) Denetleme programları takvim yılı başlangıcı esas alınarak yıllık, 6 aylık veya 3 aylık olarak hazırlanır ve Komutan onayına sunulur. Haberli denetleme emirleri en az 1 hafta önceden ilgili birimlere ve mülki amirliklere gönderilir. Habersiz denetlemelerde herhangi bir ön bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur.

Yazışma usulü

MADDE 38 – (1) Denetleme heyeti ve üyeleri, görevleriyle ilgili konularda, Başkanlık üzerinden yazışma yapabilirler.

Görevleri esnasında denetleme üyelerinin uyacakları kurallar

MADDE 39 – (1) Denetleme üyeleri;

a) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

b) Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik,

c) Kolluk Etik İlkeleri,

ile belirlenmiş olan etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler.

(2) Ayrıca denetleme üyeleri;

a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunamazlar.

b) Görevin yerine getirilmesi sırasında objektif ve adil bir sonucun ortaya çıkarılmasını esas alırlar.

c) Görevlerini tarafsız, önyargısız ve hiç kimseye ayrıcalık yapmaksızın yerine getirirler.

ç) Görev yerlerinde kurumların, yönetim ve karar alma süreçlerine müdahale edemezler.

d) Belge ve kayıtlar üzerinde, göreve ilişkin tarih, imza ve işaret koymak suretiyle yapılan açıklamalar dışında düzeltme ve ilave yapamazlar.

e) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli bilgi ve belgeler ile gizli kalması gereken bilgi kaynağını açıklayamazlar ve “tasnif dışı ve hizmete özel” gizlilik dereceli yazılar hariç diğer gizlilik dereceli yazılarını başkasına yazdıramazlar.

f) Görevleri sebebiyle, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği durumlar dışında, görevleri ile ilgili kişilere konuk olamazlar, ikram ve hediyelerini kabul edemezler, alışveriş yapamazlar ve borç ilişkisine giremezler.

g) Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranış ve beyanda bulunamazlar.

Denetleme üyelerinin atanması

MADDE 40 – (1) Denetleme üyeleri, liyakat sahibi ve emsalleri arasında temayüz etmiş Komutanlık emrinde görevli subay ve astsubaylar arasından atanır. Kadrosunun bulunması şartıyla diğer sınıf personel de denetleme üyesi olarak atanabilir. Denetleme üyelerinin kıdemli personelden seçilmesine ve herhangi olumsuz bir durumu olmadığı takdirde en az 3 yıl görev yapmasına dikkat edilir. Denetleme üyesi olabilmek için;

a) Son altı yıllık değerlendirme notu ortalamasının üstün başarılı seviyesinde olmak ve son altı yılda disiplin cezası almamış olmak,

b) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmamak,

c) Devlet memurluğundan ve meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suç iddiasıyla hakkında soruşturma yapılıyor olmamak,

ç) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,

gerekir.

Denetleme üyelerinin hizmet içi eğitimleri

MADDE 41 – (1) Başkanlık denetleme üyelerinin hizmet içi eğitimlerini sağlamak amacıyla Bakanlık eğitim planı çerçevesinde; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 42 – (1) Denetleme üyelerini, bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla ve bir çalışma programı dâhilinde, Komutanın önerisi ve Bakanın onayıyla 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilecek denetleme üyeleri kıdem ve performansları esas alınmak suretiyle belirlenir.

(3) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporlarını yurda döndükleri tarihten itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Teftiş ile Rehberlik Görevleri ve Raporları

Genel teftiş ve rehberlik

MADDE 43 – (1) Genel teftiş; birimlerin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, birimlerin ve personelin gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, modern performans denetim ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak suretiyle yapılır.

(2) Rehberlik; birimlerin ve personelin iş ve işlemlerinde yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve tutarlı hale gelmesine, hizmetin sunumunda en uygun seçeneğin tercih edilmesine, ayrıca mevzuatın doğru uygulanmasına katkı sağlayacak bilgi ve tecrübe aktarımında bulunulmasıdır.

Genel teftiş uygulaması

MADDE 44 – (1) Genel teftiş, Komutan tarafından bizzat bu konuda direktif verilmesi durumunda icra edilir. Genel teftiş programları, yıllık olarak düzenlenir ve genel olarak ilgili kurum ve kuruluşların üç yılda bir teftişi esas alınarak yürütülür. Gerekli hallerde bu süre değiştirilebilir.

(2) Programlar, teftişin başlayacağı tarihten en az otuz gün önceden Komutanın onayına sunulur.

(3) Programlar, teftişin başlama tarihinden en az on gün önce görevlendirilecek personele bildirilir.

(4) Programda yer alan birimler ve birimlerin teftişinde görev alacak personelin tespiti Başkanlıkça yapılır. Görevlendirilen personel arasındaki işbölümü heyet başkanınca yapılır.

(5) Merkez birimlerinin teftişinde de aynı usul izlenir.

(6) Genel teftiş faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi Başkan tarafından sağlanır.

(7) Yıllık teftiş programında Komutanın onayı ile değişiklik yapılabilir.

(8) Mülkiye müfettişlerince yapılan genel teftiş faaliyetlerine talep yapılması durumunda müfettiş veya denetleme üyesi personel görevlendirmesi yapılır.

(9) Genel teftiş; tasfiye teftişi ve habersiz durum teftişi görevlerini de kapsar.

Özel teftiş

MADDE 45 – (1) Özel teftiş, birimlerin ve personelin belli konulardaki faaliyet ve işlemlerini teftiş etmek amacıyla yapılır.

(2) Özel teftişler, Başkanlık önerisi üzerine veya doğrudan Komutan ve Bakan emriyle yapılır.

(3) Komutanlığa bağlı birimler özel teftiş taleplerini Başkanlığa, valiler ise Bakanlığa bildirirler.

(4) Özel teftiş kapsamında yer alan birimlerin teftişinde görev alacak personel Başkanlıkça belirlenir. Özel teftişte görevlendirilen personel arasındaki işbölümü heyet başkanınca yapılır.

Önceki teftiş sonuçlarının araştırılması

MADDE 46 – (1) Görevlendirilen müfettişler;

a) Genel ve özel teftiş sırasında öncelikle teftiş defterlerini ve dosyalarını incelemek suretiyle, bir önceki teftişte eleştiri konusu yapılan ve ilgili birimlerce yerine getirilmesi istenen hususların yerine getirilip getirilmediğini tespit eder ve bunu raporlarında belirtirler.

b) Makul ve haklı bir neden olmadan ilgililerce yerine getirilmeyen hususların tespiti halinde, sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yaparlar.

Genel ve özel teftişin yürütülme esasları

MADDE 47 – (1) Genel ve özel teftişler, hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla görevli memurun huzuruyla yapılır.

(2) Genel ve özel teftişler, eğitim ve rehberlik esas alınarak yürütülür.

(3) Genel ve özel teftişler sırasında gerekli görülmesi halinde ilgililerle toplantı düzenlemek suretiyle de bilgi alınabilir.

Genel ve özel teftiş raporları

MADDE 48 – (1) Genel ve özel teftişler sonunda;

a) Her birim için ayrı bir “teftiş raporu” düzenlenir. Ancak gerektiği hallerde birden fazla rapor düzenlenebilir.

b) Genel ve özel teftiş raporlarının mahallinde düzenlenmesi esastır.

Genel ve özel teftiş raporlarının kapsamı

MADDE 49 – (1) Raporlar, esas itibarıyla hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik, etkililik ve verimlilik içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri kapsayacak şekilde düzenlenir.

(2) Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere sözlü açıklamalar yapmakla yetinilebilir. Gerektiğinde teftiş sırasında bunların giderilmesi sağlanır.

(3) Teftiş sırasında araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma konusu yapılan hususlar raporlarda ayrıca belirtilir.

Genel ve özel teftiş raporlarının teslimi, dağıtımı ve saklanması

MADDE 50 – (1) Müfettişler tarafından;

a) Genel teftiş sonucunda düzenlenen raporlardan; merkez teşkilatındaki birimler ile doğrudan Komutana bağlı birimlere ilişkin olanlar Başkanlığa, taşra teşkilatına ilişkin olanlar ilgili komutanlığa teslim edilir, ayrıca Başkanlığa da sunulur.

b) Özel teftiş raporları Başkanlığa sunulur.

(2) İlgili birimler, raporları ve bunlarla ilgili olarak verilen emir ve yazıları özel bir dosyada saklarlar. Bunların saklanmasından, devir ve tesliminden, birimlerin amirleri ve ilgili personel birlikte sorumludurlar.

Genel teftiş raporlarının cevaplandırılması

MADDE 51 – (1) Genel teftiş raporlarında eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar, raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde teftiş edilenler tarafından cevaplandırılarak silsile yoluyla Komutanlığa bildirilir.

(2) Merkez birimlerinin genel teftişi sonucunda düzenlenen raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar, raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili birim veya kuruluşun amiri tarafından cevaplandırılarak Başkanlığa bildirilir.

Teftiş ve denetleme raporlarının incelenmesi

MADDE 52 – (1) Genel teftiş, özel teftiş ile denetleme raporları Başkanlık tarafından teslim alınmasından itibaren altmış gün içinde incelenir.

(2) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilerden uygun görülmeyenler gerekçesi ile birlikte ilgili müfettişlere veya Denetleme Grup Başkanlığına yazılı olarak Başkan imzası ile bildirilir. Ayrıca yazının bir örneği, teftiş raporuna eklenmek üzere Komutanlığın ilgili birimine gönderilir.

Teftiş ve denetleme raporlarının ilgili birimlerce değerlendirilmesi

MADDE 53 – (1) Raporlar, ilgili birimler tarafından, kendilerine tesliminden itibaren otuz gün içinde incelenir.

(2) Merkez birimleri incelemeyi müteakip;

a) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilere katıldıkları takdirde bunları, gereğinin yapılması için en geç beş gün içinde teftiş edilen kurum ve kuruluşlara intikal ettirirler.

b) Raporlarda yer alan eleştiri ve öneriye katılmadıkları takdirde durumu, aynı süre içinde gerekçesiyle birlikte Başkanlığa bildirirler.

(3) Raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlarda, merkez birimleri ile Başkanlık arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması halinde uygulanacak işlem Komutan tarafından belirlenir. Komutan görüşüne esas yazışma, Başkanlıkça yapılır.

(4) Merkez birimleri tarafından, teftiş edilen veya denetlenen birimlere bildirilen eleştiri ve önerilerin yerine getirilmesi ilgili birim amirince sağlanır. Merkez birimleri ve merkeze bağlı birimlerin en üst yöneticileri ile ilgili Komutanlık ve birim amirleri kesinleşmiş raporların gereklerinin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Teftiş defteri

MADDE 54 – (1) Teftişe tabi birimlerde; sayfaları numaralandırılmış, mühürlenmiş ve son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak ilgili birimin en üst amirince tasdik edilmiş bir teftiş defteri bulundurulur.

(2) Müfettişler, teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzenledikleri raporun tarih ve sayısını, teftiş edilenin görevini, adını ve soyadını deftere yazmak suretiyle imzalarlar. Teftişle ilgili olarak Bakanlık ve/veya Komutanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve sayıları ile özetleri, teftiş olunan memurlarca defterin özel bölümüne yazılarak imzalanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İnceleme ve Araştırma, İnceleme Görevleri ve Raporları

İnceleme ve araştırma

MADDE 55 – (1) İnceleme ve araştırma;

a) Komutanlığın teşkilat, malzeme, kadro, yerleşme durumu ve çalışma yerleri ile diğer imkanlar bakımından yeterli olup olmadığını tespit etmek,

b) Komutanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak, işlemlerin basitleştirilmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile gerekli hukukî ve idarî düzenlemeler konularında çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara katılmak,

c) Teftiş ve denetlemeye ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, teftiş ve denetlemeye ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

ç) Komutanlıkla ilgili mevzuat ile diğer bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle hukuka uygunluk denetlemesini geliştirmek,

d) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara katılmak,

e) Teftiş hizmetlerini etkileyecek faktörleri incelemek ve değerlendirmek,

f) Bilgi teknolojilerinde ve yönetim bilgi sistemlerinde teftiş hizmetine katkı sağlayacak gelişmeleri izlemek ve uygulanabilirliğini değerlendirmek,

g) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

ğ) Kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim çalışmalarına katkı sağlamak,

h) Birimler ile müfettişler arasında ya da müfettişlerin kendi aralarında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesine katkı sağlamak,

ı) Müfettiş raporlarını incelemek ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamamlatılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak,

i) Bakanlık ve Bakanlığın bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen mevzuat çalışmalarına ilişkin Kurul görüşünü oluşturmak,

j) Kurul ile ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici işlemlerinin hazırlanması çalışmalarını yapmak,

k) Teftiş rehberlerini hazırlamak,

l) Müfettişler tarafından düzenlenecek rapor ve diğer belgelerin biçim ve standartlarını belirlemek,

amaçlarıyla yapılır.

(2) Bakan ve Komutan tarafından istenen diğer konularda da inceleme ve araştırma yapılır.

(3) Müfettişler tarafından da, görev sırasında gerekli görülmesi halinde yukarıda belirtilen konularda inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunulabilir.

İnceleme ve araştırma raporları

MADDE 56 – (1) İncelemeler ve araştırmalar sonucunda inceleme ve araştırma raporları düzenlenir.

(2) İnceleme ve araştırma raporları Başkanlığa teslim edilir.

(3) Başkanlıkça, raporlar ile ilgili işlemler otuz gün içinde sonuçlandırılır.

İnceleme ve inceleme raporları

MADDE 57 – (1) İnceleme; belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla yapılır.

(2) İnceleme raporları Başkanlığa teslim edilir.

(3) Ancak, müfettişler; görevleri sırasında zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağını tespit etmeleri halinde, durumu görevin sonunu beklemeksizin bir rapor ile doğrudan yetkili makama bildirirler ve bu hususu görevleri ile ilgili düzenleyecekleri raporda belirtirler.

ONUNCU BÖLÜM

Araştırma, Ön İnceleme, Disiplin Soruşturması ile

Soruşturma Görevleri ve Raporları

Araştırma

MADDE 58 – (1) Araştırma; bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak personelin adlî, malî ve disiplin işlemleri ile diğer idarî işlemlerin yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla yapılır.

(2) Müfettişler, personel hakkında işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle; Komutanlıkça emir verilmesi, teftiş ve denetleme sırasında öğrenilmesi, ihbar veya şikayet üzerine araştırma yaparlar.

Araştırma sonucunda düzenlenecek raporlar

MADDE 59 – (1) Yapılan araştırma sonucunda;

a) Soruşturulması genel hükümlere tabî suçlar ile ilgili olarak müfettişler tarafından doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmek üzere tevdi raporu,

b) Personelin veya başka kişilerin haksız fiilleri sebebiyle idareye verilen zararlarla haksız iktisaplarının tazmini için yapılacak hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığa sunulmak üzere tazmin raporu,

c) Sayıştay tarafından malî yönden işlem yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, Sayıştayın gerekli işlemleri yapmasını sağlamak amacıyla Başkanlığa sunulmak üzere inceleme raporu,

ç) İdari yönden işlem yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığa sunulmak üzere inceleme raporu,

d) Herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılması halinde Başkanlığa sunulmak üzere araştırma raporu,

düzenlenir.

(2) İşlem yapılması gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte aynı konu ve kamu görevlisi ile ilgili olarak daha önce rapor düzenlenmiş ve karar verilmiş olması hallerinde de inceleme raporu düzenlenir.

(3) Araştırma görevi sonucunda, ön inceleme ya da disiplin soruşturması yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, durum gerekçeli yazı ile Başkanlığa veya ilgili kuruma bildirilir.

Araştırma raporlarının değerlendirilmesi

MADDE 60 – (1) Başkanlığa sunulan raporlar, otuz gün içinde sonuçlandırılır ve ilgili birimlere gönderilir.

(2) Ön inceleme veya disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi ve otuz gün içinde gerekli Komutan ya da Bakan onayının alınamaması halinde, müfettişler tarafından araştırma görevleri nedeniyle toplanan bilgi ve belgeler, dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlığa teslim edilir.

Ön inceleme ve ön inceleme raporları

MADDE 61 – (1) Ön inceleme; personel hakkında, işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza soruşturması açılması idarî merciin iznine bağlandığı hallerde, soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla yapılır.

(2) Ön inceleme sonucunda ön inceleme raporu düzenlenir.

(3) Ön inceleme, Bakan veya Komutan onayı ve Başkanlıkça verilen görev emri üzerine yürütülür.

Ön incelemeyi gerektiren suç tespiti

MADDE 62 – (1) Müfettişler tarafından görevleri sırasında ön inceleme başlatılmasını gerektiren bir suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde;

a) Bakanın veya Komutanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu personel ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeler toplanır ve ön inceleme onayı talebine ilişkin gerekçeli yazı Başkanlığa gönderilir.

b) Haklarında Bakan veya Komutan dışında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin karar vermesi gereken personel ile ilgili olarak durum, bir rapor ile yetkili mercilere bildirilir.

c) Birlik komutanı statüsünde bulunan komutanlar ile Başkanlıkça kritik görevi haiz olduğu değerlendirilen diğer personel hakkında da birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanır.

İhbar ve şikâyet dilekçeleri

MADDE 63 – (1) Müfettişlerce, görevleri sırasında kendilerine yapılan sözlü şikâyetler bir tutanağa bağlanır. Yapılan şikayetler, Başkanlığa ya da ilgili kuruma bildirilir.

(2) Ön inceleme yapılmasının gerektiği hallerde 61 inci maddeye göre işlem yapılır.

Ön inceleme raporlarının verileceği yerler

MADDE 64 – (1) Ön inceleme raporları, Bakanın veya Komutanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu hallerde Başkanlığa, diğer hallerde yetkili mercilere verilir.

Ön incelemede usul ve yetki

MADDE 65 – (1) Müfettişler, ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği işlemleri, 4483 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütürler.

(2) Ön inceleme konusu suça katılan ve 4483 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kişilerle ilgili olarak düzenlenecek tevdi raporu, yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Ayrıca, durum düzenlenecek ön inceleme raporunda belirtilir.

Araştırma ve ön inceleme raporlarında bağlantı

MADDE 66 – (1) Aynı konu veya kişiler hakkında hem araştırma ve hem de ön inceleme raporu düzenlenmesinin gerektiği hallerde, durum, araştırma ve ön inceleme raporlarında bir başlık halinde belirtilir.

Disiplin soruşturması

MADDE 67 – (1) Disiplin soruşturması; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla yapılır.

(2) Disiplin soruşturması, Bakan veya Komutan onayı ve Başkanlıkça verilen görev emri üzerine yürütülür.

(3) Müfettişler, görevleri sırasında memurların disiplin suçu işlediklerini öğrendiklerinde, gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak disiplin soruşturması yapılabilmesi için durumu bir yazı ile Başkanlığa bildirerek disiplin soruşturması onayı isterler.

(4) Müfettişler, disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi ve otuz gün içinde gerekli Bakan veya Komutan onayının alınamaması halinde, topladıkları bilgi ve belgeleri dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlığa teslim ederler.

(5) Müfettişler, disiplin soruşturması görevlerini ve disiplin soruşturmasının gerektirdiği işlemleri, 7068 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütürler.

Disiplin soruşturma raporlarının verileceği yerler

MADDE 68 – (1) Disiplin soruşturma raporları, Başkanlığa sunulur.

(2) Disiplin soruşturma raporları, ilgili birimlere veya disiplin amirleri ve kurullarına Başkanlıkça gönderilir.

Devir

MADDE 69 – (1) Müfettişler Bakan onayına dayalı olarak yürüttükleri araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri sırasında, diğer yetkili mercilerin onayları ile başlatılan ve henüz bitirilmeyip raporu yetkili mercilere teslim edilmemiş bu tür görevlere ilişkin bilgi ve belgeleri yazı ile devralırlar.

Amiraller hakkındaki işlemler

MADDE 70 – (1) Amiraller hakkında müfettişlerce yapılması öngörülen veya gereken araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturmalar; mülkiye müfettişince müstakilen ya da mülkiye müfettişi ve Kurul müfettişiyle birlikte yapılır.

Muhakkik görevlendirmesi

MADDE 71 – (1) Araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevlerine ihtiyaç duyulması durumunda merkez veya taşra birimlerinden muhakkik görevlendirmesi yapılabilir. Görevlendirme Komutan veya yetki vermesi durumunda Başkan tarafından yapılır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Görevleri ve Raporları

Değerlendirme

MADDE 72 – (1) Değerlendirme; personelin genel tutum ve davranışları, performansları ile hizmet ve çalışmalarının tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler ve hizmet gerekleri bakımından irdelenmesi suretiyle bir kanaate varılması amacıyla yapılır.

Değerlendirme raporları

MADDE 73 – (1) Değerlendirme raporları, en az iki müfettiş tarafından birlikte düzenlenerek doğrudan Başkanlığa sunulur.

(2) Değerlendirme raporlarının, yazılı bilgi ve belgelere dayandırılması esastır. Gerekli hallerde ilgililerin şifahi beyanlarına da başvurulur. Bu durumda, dinlenenlerin hüviyet ve beyanları müfettişlerce tutanağa bağlanır.

(3) Değerlendirme raporlarının bir örneği, Başkanlık tarafından personelin özlük dosyalarına konmak üzere ilgili birime gönderilir.

(4) Değerlendirme raporu, ilgili birimlerce görevde yükselme, atama, yer değiştirme ve benzeri özlük işlemlerinde dikkate alınır.

Değerlendirme belgeleri

MADDE 74 – (1) Değerlendirme belgeleri, teftiş ve denetleme görevi sırasında Bakan veya Komutan tarafından belirlenen personel hakkında düzenlenir.

(2) Değerlendirme belgeleri, 72 nci madde hükmü dikkate alınarak düzenlenir ve 73 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki işlemlere tabî tutulur.

Değerlendirme raporları ve belgelerinin niteliği

MADDE 75 – (1) Değerlendirme raporları ve belgeleri, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kurum içi görüş ve tavsiye niteliğindedir.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Zararlarından Doğan Alacaklar

Genel olarak kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti

MADDE 76 – (1) Müfettişler teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri sırasında tespit ettikleri kamu zararları ve diğer alacakları, teftiş raporlarında belirtirler ve düzenledikleri raporun bir örneğini ilgili harcama birimine verirler.

(2) Kamu zararlarından doğan alacakların takip ve tahsili, 27/10/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine, diğer alacakların takip ve tahsili ise genel hükümler ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konudaki düzenlemelerine göre yürütülür.

(3) Yapılan işlemler ve sonuçları silsile yoluyla Komutanlığa bildirilir.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak hükümler

MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mühür ve kimlik belgesi

MADDE 78 – (1) Müfettişlere, numaralı, resmî bir mühür verilir.

(2) Müfettişlere, fotoğraflı ve Komutan tarafından imzalanmış bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesi, istenmesi halinde görev sırasında ilgililere gösterilir.

Araç ve gereçler

MADDE 79 – (1) Müfettişlere ve denetleme üyelerine görevleri ile ilgili gerekli araç ve gereçler Komutanlık tarafından sağlanır.

Yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 80 – (1) Müfettişler ve denetleme üyeleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.

(2) Müfettişler ve denetleme üyeleri bilirkişi, tercüme, posta, taşıma ve diğer giderlerine konu hizmet alımları karşılıklarını, yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde alırlar.

(3) Müfettişler ve denetleme üyeleri yolluk ve diğer haklarını 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenleyecekleri yolluk bildirimi ve eklerinde gösterirler.

(4) Müfettişler ve denetleme üyeleri düzenledikleri belgeleri ve eklerini var ise Başkanlık bünyesindeki, yok ise bu maksatla bu konuda görevli harcama birimine verirler. Hakedişler, harcama birimi tarafından ödenir. Başkanlık ihtiyaçlarının, ikmal mevzuatı kapsamında ilgili birimlere bildirilerek tedariki sağlanır.

Tatillerin başka yerlerde geçirilmesi

MADDE 81 – (1) Çalışma merkezlerinin dışında tek başına çalışan müfettişler ve heyet başkanları Başkanlığa, grup halinde çalışanlar heyet başkanına ve diğer müşterek görev yürütenler kıdemli müfettişe bilgi vermek suretiyle, ulusal bayramları, hafta tatillerini ve genel tatilleri, görevli bulundukları yerler dışında da geçirebilirler.

Teftiş hizmetleri yıllık değerlendirme toplantısı

MADDE 82 – (1) Komutanın onayıyla Başkanlık tarafından;

a) Uygulamada görülen hata ve noksanlıkları tespit ederek müşterek sonuçlara varmak ve uygulama birliğini sağlamak,

b) Müfettişlerin deneyim ve görüşlerini paylaşarak bunlardan yararlanmak,

c) Kurulu ilgilendiren mevzuatta meydana gelen gelişme ve değişiklikleri izlemek ve değerlendirmek,

amacıyla yılda en az bir defa değerlendirme toplantısı yapılabilir.

(2) Değerlendirme toplantısı görev merkezleri, çalışma merkezi ya da Komutan tarafından uygun görülecek başka mahallerde düzenlenebilir.

(3) Değerlendirme toplantısında, en iyi uygulama örnekleri ile sıkça yapılan ortak yanlışlar ve hatalar belirlenip değerlendirilerek ilgili birimlerle paylaşılır. Varılan sonuçlar bir rapor halinde yayımlanır.

Bilgi verme

MADDE 83 – (1) Müfettişler, görev yerlerine varış ve ayrılışlarını yazı, faks, mesaj, telefon gibi iletişim araçlarıyla Başkanlığa bildirirler.

Yayınlar ve kitaplık

MADDE 84 – (1) Komutanlık, Resmî Gazete, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Cumhurbaşkanı kararları, tüzükler, yönetmelikler ile bilimsel ve yargısal içtihatları içeren yayınları kitap veya bilgisayar ortamında temin ederek müfettişlerin yararlanmasına sunar.

İç ve dış denetim birimleri ile ilişkiler

MADDE 85 – (1) Yıllık teftiş ve denetleme programlarının planlanması ve koordinasyonu, teftiş ve denetleme kapsamının en uygun şekilde belirlenmesi, mükerrer denetimlerin önlenmesi, teftişlerde ve denetlemelerde verimliliğin artırılması, ortak eğitim olanakları gibi hususlar ile karşılıklı olarak denetim faaliyetine ilişkin çalışma bilgilerine ulaşılması konularında Sahil Güvenlik Komutanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı ve diğer dış denetim birimleri ile mevcut bilgiler paylaşılır, iş birliği sağlanarak teftiş ve denetleme faaliyetleri eşgüdüm içerisinde sürdürülür.

Yönerge

MADDE 86 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin konulara açıklık getirmek amacıyla yönerge düzenlenebilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlığın bütçe ve gerçekleştirme işleri ile diğer mali hizmetlerini yerine getirmekte olan harcama birimi; Başkanlığa, Komutanlık bütçesinde tertip açılıp ödenek tahsis edilene ve harcama yetkisi verilene kadar bu işleri ve hizmetleri ifa etmeye devam eder.

Yürürlük

MADDE 87 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Kaynak: hukukihaber.net