ZİYNET EŞYALARININ İADESİ - USULÜ KAZANILMIŞ HAK - TALEPLE BAĞLILIK

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ - USULÜ KAZANILMIŞ HAK - TALEPLE BAĞLILIK

Anasayfa / ceza hukuku / ZİYNET EŞYALARININ İADESİ - USULÜ KAZANILMIŞ HAK - TALEPLE BAĞLILIK
Mahkemece Verilen 25 Adet Bilezik ve 8 Adet Çeyrek Altının Aynen İadesine Olmadığı Takdirde Bedeli Olan 30.000,00 TL'nin Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Davalıdan Tahsiline Yönelik İlk Karar Davacı Kadın Tarafından Temyiz Edilmediğine Göre Bu Miktarlar Bakımından Davalı Erkek Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu/Bozmaya Uyularak Yapılan Yargılama Sonucunda Usuli Kazanılmış Hakka Aykırı Olacak Şekilde Ziynet Alacağına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/917
K. 2020/1480
T. 24.2.2020

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ ( Mahkemece Verilen 25 Adet Bilezik ve 8 Adet Çeyrek Altının Aynen İadesine Olmadığı Takdirde Bedeli Olan 30.000,00 TL'nin Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Davalıdan Tahsiline Yönelik İlk Karar Davacı Kadın Tarafından Temyiz Edilmediğine Göre Bu Miktarlar Bakımından Davalı Erkek Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu/Bozmaya Uyularak Yapılan Yargılama Sonucunda Usuli Kazanılmış Hakka Aykırı Olacak Şekilde Ziynet Alacağına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )

USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( Ziynet Eşyalarının İadesi - Davalı Erkeğin İade İle Mükellef Olduğu Varlığı Davacı Tarafça Kanıtlanan ve Bozma Öncesi Alınan Bilirkişi Raporu İle Tespit Edilen Ziynetler Yönünden Taleple Bağlılık İlkesi de Dikkate Alınarak Ziynet Alacağı Davasının Kabulüne Karar Verilecek Yerde Bu Hususlar Gözetilmeksizin Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )

TALEPLE BAĞLILIK ( Ziynet Eşyalarının İadesi/Tazminat - Mahkemece Verilen 25 Adet Bilezik ve 8 Adet Çeyrek Altının Aynen İadesine Olmadığı Takdirde Bedeli Olan 30.000,00 TL'nin Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Davalıdan Tahsiline Yönelik İlk Karar Davacı Kadın Tarafından Temyiz Edilmediğine Göre Bu Miktarlar Bakımından Davalı Erkek Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu/Bozma Öncesi Alınan Bilirkişi Raporu İle Tespit Edilen Ziynetler Yönünden Taleple Bağlılık İlkesi de Dikkate Alınarak Ziynet Alacağı Davasının Kabulüne Karar Verileceği )

6098/m.50,51

ÖZET : Mahkemece verilen 25 adet bilezik ve 8 adet çeyrek altının aynen iadesine, olmadığı takdirde bedeli olan 30.000,00-TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline yönelik ilk karar davacı kadın tarafından temyiz edilmediğine göre bu miktarlar bakımından davalı erkek yararına usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda usuli kazanılmış hakka aykırı olacak şekilde davalı erkek aleyhine "25 adet bilezik 22 ayar her biri 25 gr toplam 56.875,00.TL, 1 adet bilezik 13 gr 1.183,00.TL, 26 adet çeyrek altın 3.978,00.TL olmak üzere toplam 62.036,00.TL değerindeki ziynet eşyalarının aynen iadesine, olmadığı takdirde taleple bağlı kalınarak dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 30.000,00.TL ziynet alacağına hükmedilmesi doğru değildir. O halde, davalı erkek yararına oluşan usuli kazanılmış hak da gözetilerek, davalı erkeğin iade ile mükellef olduğu varlığı davacı tarafça kanıtlanan ve bozma öncesi alınan bilirkişi raporu ile tespit edilen ziynetler yönünden taleple bağlılık ilkesi de dikkate alınarak ziynet alacağı davasının kabulüne karar verilecek yerde, bu hususlar gözetilmeksizin hüküm kurulması doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından hükmün tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yersizdir.

2-)Mahkemece verilen 10/05/2016 tarihli ilk hükümde, davanın kabulüyle 25 adet bilezik ve 8 adet çeyrek altının taleple bağlı kalınarak 30.000.00 TL'lik kısmının davalı tarafından davacıya aynen iadesine, bunun mümkün olmaması halinde 30.000.00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı erkek tarafından tamamına yönelik olarak temyiz edilmiştir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 12.12.2018 tarih, 2017/9888 esas ve 2018/12703 karar sayılı ilamıyla, "Dosyaya sunulan CD ve fotoğrafların incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, davacı tarafça talep edilen ziynet eşyalarının ayar ve gramlarının birbirinden farklılık gösterdiği belirlenerek değerlerinin hesaplandığı, ne var ki, mahkemece hüküm kısmında yalnızca 25 adet bilezik ve 8 adet çeyrek altının aynen iadesine mümkün olmadığı halde 30.000,00 TL'nin davalıdan alınmasına şeklinde hüküm kurulduğu, iadesine karar verilen ziynet eşyalarının gram ve ayarlarının hükümde gösterilmediği, kararın bu hali ile açık ve infaza elverişli olmadığı, hüküm altına alınan ziynet eşyalarının gram ve ayarının hükümde gösterilerek, davalının infaz sırasında seçimlik hakkının kullanılması (aynen iade veya bedeli tercih etmesi) bertaraf edilmeden taraflara yüklenen borç ile tanınan hakkın infazda güçlük çıkarmayacak biçimde belirtilmesi gerekirken, infazda tereddüt yaratacak şekilde HMK'nın 297. maddesine aykırı hüküm tesisinin doğru görülmediği" gerekçesiyle hüküm bozulmuş, bozma sebebine göre davalı erkeğin sair temyiz itirazlarının ise incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda verilen 18/04/2019 tarihli son kararda davanın kabulüyle 25 adet bilezik 22 ayar her biri 25 gr toplam (625 x91,00.TL)'den 56.875,00.TL, 1 adet bilezik 13 gr (13x91,00.TL)'den 1.183,00.TL, 26 adet çeyrek altın (26x153,00.TL)'den 3.978,00.TL olmak üzere toplam 62.036,00.TL değerindeki ziynet eşyalarının davalı tarafından davacıya aynen iadesine, aynen iade mümkün olmadığı takdirde taleple bağlı kalınarak 30.000,00.TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece verilen 10/05/2016 tarihli 25 adet bilezik ve 8 adet çeyrek altının aynen iadesine, olmadığı takdirde bedeli olan 30.000,00-TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline yönelik ilk karar davacı kadın tarafından temyiz edilmediğine göre bu miktarlar bakımından davalı erkek yararına usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 12.12.2018 tarihli bozma ilamında da belirtildiği üzere dosyaya sunulan CD ve fotoğrafların incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, davacı tarafça talep edilen ziynet eşyalarının (bileziklerin) ayar ve gramlarının birbirinden farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda usuli kazanılmış hakka aykırı olacak şekilde davalı erkek aleyhine "25 adet bilezik 22 ayar her biri 25 gr toplam (625 x91,00.TL)'den 56.875,00.TL, 1 adet bilezik 13 gr (13x91,00.TL)'den 1.183,00.TL, 26 adet çeyrek altın (26x153,00.TL)'den 3.978,00.TL olmak üzere toplam 62.036,00.TL değerindeki ziynet eşyalarının aynen iadesine, olmadığı takdirde taleple bağlı kalınarak dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 30.000,00.TL ziynet alacağına hükmedilmesi doğru değildir.

O halde, davalı erkek yararına oluşan usuli kazanılmış hak da gözetilerek, davalı erkeğin iade ile mükellef olduğu varlığı davacı tarafça kanıtlanan ve bozma öncesi alınan bilirkişi raporu ile tespit edilen;

-2 adet 25'er gram (taleple bağlı kalınarak) 22 ayar toplam değeri 4.750,00 TL olan mega bilezik,

-14 adet 15'er gram 22 ayar toplam değeri 19.110,00 TL olan bilezik,

-5 adet 13'er gram 22 ayar toplam değeri 5.915,00 TL olan bilezik,

-2 adet 20'şer gram 22 ayar toplam değeri 3.640,00 TL olan bilezik,

-1 adet 15 gram 14 ayar (200,00 TL işçilik bedeli ile birlikte) toplam değeri 1.160,00 TL olan bilezik,

-1 adet 15 gram 14 ayar (200,00 TL işçilik bedeli ile birlikte) toplam değeri 1.160,00 TL olan kelepçe bilezik,

-8 adet toplam değeri 1.224,00 TL olan çeyrek altından oluşan ziynetler yönünden taleple bağlılık ilkesi de dikkate alınarak ziynet alacağı davasının kabulüne karar verilecek yerde, bu hususlar gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 24.02.2020 (Pzt.)

kazanci.com.tr

Kaynak: adaletbiz.com